Privacy policy

Voel de hartslag van wat was...

Het Kasteel van Gaasbeek is een buitendienst van de Vlaamse Overheid.

Kasteel van Gaasbeek kan uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang voor het verstrekken van onze diensten. Wilt u niet dat we uw gegevens verwerken, wilt u weten welke persoonsgegevens we verwerken of wilt u uw persoonsgegevens verbeteren of laten verwijderen, dan kunt u mailen naar onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking, Tess Thibaut. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hieronder.

Voor meer informatie omtrent het privacybeleid van de Vlaamse overheid kan u contact opnemen met de Data Protection Officer van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Kasteel van Gaasbeek respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Kasteel van GaasbeekKasteelstraat 401750 Gaasbeek (Lennik)

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Kasteel van Gaasbeek verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Kasteel van Gaasbeek. Kasteel van Gaasbeek is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor onze werking. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Kasteel van Gaasbeek door te mailen naar Tess Thibaut (tess.thibaut@vlaanderen.be). U kunt bij deze verantwoordelijke ook terecht met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon. Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. We vragen enkel gegevens op die noodzakelijk zijn voor onze werking. Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen, telefonisch, digitaal of via een door u in te vullen formulier of ander document. In het kader van samenwerking met derde partijen kunnen wij ook gegevens ontvangen als jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt. Het gaat in het bijzonder om de diensten die wij als erkend museum verlenen. Meer informatie omtrent deze diensten is te vinden in het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017. Het is mogelijk dat we gegevens verwerken voor niet-publiekrechtelijke taken als u daarvoor expliciet toestemming verleent, als die verwerking voortvloeit uit een contract dat u gesloten hebt, of als wij er een gerechtvaardigd belang voor hebben. We vermelden dan uitdrukkelijk op basis waarvan we die gegevens verwerken.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode bedraagt twee jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn. Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers. Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensverwerking van Kasteel van Gaasbeek, Tess Thibaut, via tess.thibaut@vlaanderen.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. U kunt ook bij deze persoon terecht als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (Tess Thibaut, tess.thibaut@vlaanderen.be). Bij deze persoon kan u ook terecht indien u een klacht wenst in te dienen.

Recht op afbeelding

Wanneer u aanwezig bent op een activiteit van het Kasteel van Gaasbeek, bestaat de kans dat u wordt vastgelegd op een sfeerbeeld dat genomen wordt en gebruikt kan worden in een publicatie (online of offline) van het Kasteel van Gaasbeek. Wij respecteren hierbij uw recht op afbeelding. Voor activiteiten voor -12 jarigen zullen wij steeds de toestemming vragen aan ouders en/of voogd.

Camerabewaking

De gebouwen op het kasteeldomein van Gaasbeek worden om veiligheidsredenen bewaakt door camera’s in overeenstemming met de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. De gemaakte beelden worden uitsluitend met dit doel verwerkt en worden in geen geval aan derden ter beschikking gesteld, tenzij aan de politie in de gevallen door de wet bepaald. Met uitzondering van specifieke omstandigheden voorzien in deze wet of in de uitvoeringsbesluiten, worden de beelden niet langer dan een maand bewaard. Iedere gefilmde bezoeker heeft het recht om de van hem gemaakte beelden te bekijken en kan hiertoe een verzoek richten aan privacy.cjm@vlaanderen.be.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.