Bezoekersreglement

Voel de hartslag van wat was...
Foto van een vrouw die leest in een groot boek op het bed in de slaapkamer van de markiezin
Once upon a castle,  © Steve Tanner

Wij verwelkomen jou met open armen in het Kasteel van Gaasbeek! Om een bezoek aan het kasteel voor iedereen zo fijn en veilig mogelijk te maken, vragen wij jou om rekening te houden met ons bezoekersreglement.

Als je het kasteel, het entreegebouw, de binnentuin en/of de parkgebouwen betreedt, ga je akkoord met de algemene bezoekersvoorwaarden van het Kasteel van Gaasbeek. Als bezoeker word je verwacht het reglement te kennen en na te leven. In de Museumtuin en het parkdomein is het bezoekersreglement van het Agentschap voor Natuur en Bos van toepassing.

Onder het kasteeldomein wordt het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) verstaan dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, DAB Kasteel van Gaasbeek, valt.

1. Toegang tot het kasteel/museum

Het Kasteel van Gaasbeek is in principe open van 1 april tot en met 31 oktober, elke dag behalve maandag, telkens van 10 u. tot 18 u. en is ook open op feestdagen. De laatste toegang tot het kasteel is om 17 u. Hier kan van afgeweken worden. Raadpleeg onze website voor de actuele geldende openingstijden. Hier zijn ook de actuele openingstijden van het entreegebouw en de parkgebouwen terug te vinden.

2. Tickets, aanbiedingen en prijzen

Het Kasteel van Gaasbeek houdt zich aan alle prijsopgaven en andere informatie, verstrekt via de website van het kasteel en in de infobalie. Het Kasteel van Gaasbeek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

3. Toegang tot het kasteel

Om het museum te bezoeken, moet je in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs en een stickertje dat zichtbaar op jouw kledij wordt gekleefd, te verkrijgen aan de kassa in het entreegebouw. Een ticket kan ook online aangekocht worden via de website van het Kasteel van Gaasbeek. De toegangscontrole vindt plaats aan de ingang van het kasteel, hier wordt het ticket (digitaal of op papier) gescand door een medewerker van het kasteel.

Het niet toegankelijk zijn van sommige zalen geeft geen recht op terugbetaling. Indien gevraagd, is de bezoeker ten allen tijde verplicht het toegangsbewijs en/of de sticker te tonen aan de bewakingsagenten van de interne bewakingsdienst Kasteel van Gaasbeek.

4. Wat niet mee te nemen?

Het is verboden de zalen te betreden met:

» tassen groter dan 34 x 22 cm; 
» rugzakken;
»  wandelstokken waarvan het uiteinde niet beschermd is;
» paraplu’s; 
» voorwerpen die een risico betekenen voor de veiligheid van personen, kunstwerken of de    gebouwen;
» etenswaren en dranken;
» kinderwagens;
» (huis)dieren met uitzondering van blindengeleidehonden. Honden aan de leiband zijn toegelaten in het park, niet op de binnentuin.
» persoonlijke vouwstoelen. Er zijn stoeltjes voorhanden aan de balie van het kasteel. 
» fotostatieven (tenzij vooraf schriftelijke toestemming verkregen door een kasteelmedewerker)

Dit is een niet-limitatieve lijst. De bewakingsagenten van de interne bewakingsdienst Kasteel van Gaasbeek zijn bevoegd te oordelen of een voorwerp kan worden meegenomen tijdens het museumbezoek.

5. Lockers

In het Kasteel van Gaasbeek zijn lockers voorzien. Deze werken met een muntstukje van een euro of met een jeton, te verkrijgen aan het onthaal.

In geval van verlies, diefstal of beschadiging van een in de lockers of het onthaal achtergelaten voorwerp, wijst het Kasteel van Gaasbeek elke verantwoordelijkheid af.

6. Toegang tot de binnentuin

De binnentuin is gratis toegankelijk voor bezoekers. Honden zijn niet toegelaten, ook niet aan de leiband. Picknicken is niet toegestaan in de binnentuin, hiervoor kan je terecht in de picknickweide in het park, naast de Sint-Gertrudisvijver.

De aanwezigheid van drones is verboden, zowel in de binnentuin als rond het kasteel.

7.  Bezoekersgedrag

Gedurende het bezoek wordt er van de bezoekers verwacht dat zij een houding aannemen die in overeenstemming is met de openbare orde en de goede zeden. De bezoeker volgt de aanwijzingen en instructies van de bevoegde personeelsleden onmiddellijk op.

In het museum is het o.a. verboden:

»  zich op een afstand van minder dan 60 cm van het kunstwerk te begeven, objecten aan te raken, te wijzen met een puntig voorwerp, tegen de muren; wandbespanningen; lambriseringen; deuren; … te leunen of ze aan te raken, te rennen, te duwen, te glijden of te klimmen en op de historische banken/stoelen te zitten;
»  foto’s te nemen met flits of op statief;
»  andere bezoekers te hinderen door te roepen, storend gsm-gebruik of door buitensporig lawaai;
»  andere bezoekers opzettelijk te hinderen en een belemmering te vormen in de doorgangen en trappen;
»  handel te drijven, reclame te maken, propaganda te voeren of te ronselen;
»  te roken, te eten of te drinken.

8. Toegang kinderen

Kinderen tot twaalf jaar moeten vergezeld zijn van een volwassene. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen begeleide personen.

9. Foto-, film- en geluidsopnames

Er is geen toelating vereist voor korte foto- en filmopnames, die bestemd zijn voor niet-commerciële particuliere doeleinden. Deze opnames moeten gerealiseerd worden zonder gebruik van hulpmiddelen (statief, extra belichting, flits, selfiesticks, drones, ...), zonder enige enscenering (figuranten, modellen, decor, ...) en zonder de betrokkenheid van bezoekers en/of personeel.

Voor alle andere foto- en filmopnames is toelating vereist.

Het is mogelijk dat de bezoeker tijdens het museumbezoek gefotografeerd of gefilmd wordt. Deze opnames kunnen gebruikt worden in de communicatie van het Kasteel van Gaasbeek. De bezoeker wordt gevraagd bezwaar onmiddellijk te melden aan de betrokken fotograaf of cameraman.

10. Veiligheid, preventie en evacuatie

Om veiligheidsredenen kunnen de bewakingsagenten van de interne bewakingsdienst Kasteel van Gaasbeek de bezoekers vragen tassen en rugzakken te openen en de inhoud te tonen en/of de kledij oppervlakkig te betasten.

Bij elke onrechtmatige of onregelmatige gebeurtenis wordt de toegang tot het kasteel ontzegt. Dit houdt in dat de bezoekers op de binnentuin of in het kasteel blijven tot de aangeduide autoriteiten ter plaatse zijn.

Bij brandalarm en evacuatie moeten de instructies van de medewerkers van Kasteel van Gaasbeek of de ordediensten stipt worden nageleefd. Wanneer u het evacuatiealarm hoort, begeeft u zich naar de dichtstbijzijnde nooduitgang en verzamelt u aan de fontein op de binnentuin. Begeleiders van groepen zorgen ervoor dat alle personen van de groep het gebouw hebben verlaten en controleren op de verzamelplaats of iedereen van de groep aanwezig is.

In geval van een te grote volkstoeloop, onlusten of natuuromstandigheden, die de veiligheid van personen of goederen in gevaar kunnen brengen, kan worden besloten tot een gedeeltelijke of volledige sluiting van het museum of tot wijziging van de openingsuren.

11. Klachten

11.1

Wij staan open voor al jouw feedback,  suggesties en klachten. Als bezoeker kan je klachten en suggesties schriftelijk indienen via een klachtenformulier, te verkrijgen aan de ontvangstbalie in het entreegebouw of in het kasteel. Klachten kunnen ook neergelegd worden via e-mail naar kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be ter attentie van de communicatieverantwoordelijke.

Uiterlijk binnen de tien kalenderdagen is er een schriftelijke ontvangstmelding per brief of e-mail.

Na ontvangst van een klacht heeft de klachtenbehandelaar 45 kalenderdagen de tijd om de klacht te behandelen. Hou er rekening mee dat een anonieme klacht niet behandeld kan worden.

11.2

Voor klachten die betrekking hebben op de interne bewakingsdienst van het Kasteel van Gaasbeek gelden volgende termijnen:

De klager krijgt uiterlijk binnen de vijf werkdagen, na ontvangst van de klacht door de dienst, een ontvangstbevestiging met vermelding van de contactgegevens van de persoon en/of de dienst die de klacht zal behandelen.

Een inhoudelijk antwoord aan de klager dient genotificeerd te worden binnen de twee maanden na de ontvangst van de klacht.

11.3

Onderstaande omstandigheden geven geen aanleiding tot enige verplichting van schadevergoeding vanwege het Kasteel van Gaasbeek aan de bezoeker:

» het niet zichtbaar/aanwezig zijn van voorwerpen uit de collectie van het Kasteel van Gaasbeek,
»  het gedeeltelijk gesloten of door overlast moeilijk te betreden zijn van het museum, door bv. opbouw of afbraak van een tentoonstelling,
»  overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, onderhoudswerkzaamheden of door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museum.

12. Gevonden en/of verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven aan de balie in het entreegebouw of in het kasteel. Het Kasteel van Gaasbeek verbindt zich ertoe deze voorwerpen maandelijks te bezorgen aan het gemeentebestuur van de gemeente Lennik. Deze kunnen opgehaald worden aan het onthaal tijdens de openingsuren: Gemeente Lennik, Markt 18, 1750 Lennik (T 02 532 41 15).

Bij het sluiten van het museum worden alle lockers geopend voor controle. Voorwerpen die niet teruggenomen zijn op moment van de sluiting, worden beschouwd als gevonden voorwerpen. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van een in de lockers of elders in het kasteeldomein achtergelaten voorwerp, wijst het Kasteel van Gaasbeek elke verantwoordelijkheid af.

13. Gevaarlijke voorwerpen

Wettelijk verboden of gevaarlijke goederen, materialen of voorwerpen zoals vuurwerk, glazen en blikjes, kettingen, vuur-, slag-, steek- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapens kunnen worden gebruikt om de orde te verstoren en spandoeken met – naar mening van het museum – discriminerende of provocerende teksten, zijn niet toegestaan. Niet wettelijk verboden maar gevaarlijke objecten moeten tijdens uw bezoek in een locker worden bewaard. In het geval van wettelijk verboden voorwerpen zal de politie worden verwittigd.

14. Camerabewaking

De gebouwen op het kasteeldomein van Gaasbeek worden om veiligheidsredenen bewaakt door camera’s in overeenstemming met de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. De gemaakte beelden worden uitsluitend met dit doel verwerkt en worden in geen geval aan derden ter beschikking gesteld, tenzij aan de politie in de gevallen door de wet bepaald. Met uitzondering van specifieke omstandigheden voorzien in deze wet of in de uitvoeringsbesluiten, worden de beelden niet langer dan een maand bewaard. Iedere gefilmde bezoeker heeft het recht om de van hem gemaakte beelden te bekijken en kan hiertoe een verzoek richten aan privacy.cjm@vlaanderen.be.

15. Sancties

Bij niet naleving van dit bezoekersreglement kan de bezoeker tijdelijk of definitief de toegang tot het kasteeldomein worden ontzegd.

Op dit reglement is het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen die hieruit voortvloeien, worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel.

16. Gegevensbescherming

Het Kasteel van Gaasbeek verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor het verstrekken van onze diensten. Wil je niet dat we jouw gegevens verwerken, wil je weten welke persoonsgegevens we verwerken of wil je jouw persoonsgegevens verbeteren of laten verwijderen, dan kan je mailen naar onze communicatieverantwoordelijke. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je via www.kasteelvangaasbeek.be.

Voor meer informatie omtrent het privacybeleid van de Vlaamse overheid kan je contact opnemen met de Data Protection Officer (privacy.cjm@vlaanderen.be) van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

17. Reglement voor groepsbezoeken

Algemeen

Het algemeen bezoekersreglement geldt ook voor deelnemers aan groepsbezoeken. Bij niet naleving van het bezoekersreglement kan de bezoeker tijdelijk of definitief de toegang tot het kasteeldomein worden ontzegd. Dit geeft geen recht op terugbetaling van het bezoek.

Onder een groep wordt maximaal 15 personen verstaan die tegelijk toegang willen tot het museum onder begeleiding van een door het Kasteel van Gaasbeek aangeduide gids. Bestaat de groep uit meer dan 15 personen? Boek dan meerdere groepsbezoeken. Het totale aantal bezoekers wordt ten minste 5 dagen op voorhand meegedeeld door de bezoekende organisatie. Het Kasteel van Gaasbeek behoudt zich het recht om groepen die het maximum aantal deelnemers overschrijden, op te splitsen en eventueel te verdelen over verschillende tijdssloten.

De groep voorziet een totale duurtijd van twee uur op het domein, waarvan anderhalf uur rondleiding in het Kasteel van Gaasbeek zelf. De overige tijd bestaat uit het afrekenen aan de balie van het Entreegebouw en de wandeling van het Entreegebouw naar het kasteel. De wandeling terug naar de parking of een eventueel bezoek aan de Museumtuin of het Kasteelpark vallen buiten deze twee uur.

Reserveren van een groepsbezoek met rondleiding

Rondleidingen moeten minstens vier weken op voorhand gereserveerd worden. Voor alle (aan)vragen m.b.t. groepsbezoeken kan je terecht bij de onthaalbalie van het Entreegebouw tijdens de openingsuren of bij bezoek.gaasbeek@vlaanderen.be en T. +32 (0)2 531 01 30.

Gelieve bij de aanvraag van een groepsbezoek volgende gegevens mee te delen: de naam van de verantwoordelijke, het mobiel nummer en het e-mailadres waarop wij je kunnen bereiken, de gewenste datum en tijdstip van de rondleiding, het aantal deelnemers en eventuele facturatiegegevens.

Een rondleiding met gids in het kasteel kost € 80 per gids en € 8 toegangsprijs per persoon. Deze toegangsprijs is een reductietarief voor groepsbezoeken, andere kortingen of museumpassen zijn niet geldig bij een groepsbezoek.

Na de reservatie ontvang je een bevestiging met alle praktische details en verdere betalingsmodaliteiten.

Gelieve alle gegevens grondig na te lezen en ons te verwittigen wanneer bepaalde gegevens niet correct zijn of wanneer je geen bevestiging ontving.

Wijzigen of annuleren van een groepsbezoek

Elke annulering of wijziging van het groepsbezoek wordt schriftelijk doorgegeven aan bezoek.gaasbeek@vlaanderen.be, ten laatste 14 dagen voor de datum van het geplande bezoek. Wanneer de groep niet opdaagt zonder annulering worden de kosten van de gids volledig aangerekend.

Wat als je het afgesproken tijdstip niet haalt?

Gelieve het onthaal te verwittigen op T. +32 (0)2 531 01 30. De gids wacht maximum 30 minuten na het voorziene aanvangsuur van de rondleiding. In overleg met de gids mag de rondleiding dan maximum 15 minuten uitlopen na het voorziene einduur. Wanneer de gids aansluitend op het voorziene einduur een andere rondleiding heeft, is dat uiteraard niet mogelijk.

Betaling

De betaling dient voorafgaand aan je bezoek te gebeuren aan de balie van het Entreegebouw. Dit kan met factuur indien je dat wenst.

Verloop van het groepsbezoek:

  • De verantwoordelijke van de groep komt minstens 30 minuten voor het afgesproken startuur aan bij het Entreegebouw.
  • De verantwoordelijke van de groep meldt zich als enige aan de balie om de noodzakelijke administratie en betalingen uit te voeren. We vragen je om de betaling in een keer uit te voeren en niet per deelnemer te betalen, dit om tijd te besparen.
  • Groepen ontmoeten hun gids aan het Kasteel. De gids wacht de groep op in de Gipsenzaal. Daar start de rondleiding van anderhalf uur. Hou er rekening mee dat het nog 600 meter of zo'n 10 minuten wandelen is van het Entreegebouw tot het kasteel.
  • Jassen, tassen en andere voorwerpen worden in de lockers aan de balie van het kasteel achtergelaten en na het bezoek opnieuw opgehaald. De bewakingsagenten van de interne bewakingsdienst Kasteel van Gaasbeek zijn bevoegd te oordelen of een voorwerp kan worden meegenomen tijdens het museumbezoek.
  • De gids sluit het groepsbezoek af aan de kasteelpoort.

Geniet van je bezoek!