Algemene voorwaarden

Voel de hartslag van wat was...

Algemene verkoopsvoorwaarden Kasteel van Gaasbeek

De website (www.kasteelvanvgaasbeek.be) is eigendom van en wordt beheerd door Kasteel van Gaasbeek, een Dienst met Afzonderlijk Beheer van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, behorend tot de Vlaamse Gemeenschap.   Maatschappelijke zetel: Havenlaan 88 bus 50, 1000 Brussel  Telefoonnummer: +32 (0)2 531 01 30  E-mailadres: kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be  Ondernemingsnummer: 0316.380.841

Voorwaarden voor online verkoop

De gebruiker dient de verkoopsvoorwaarden te lezen en te aanvaarden alvorens een online ticket (hierna e-ticket)  aan te kopen.

Bij iedere internetbestelling wordt de gebruiker uitdrukkelijk gevraagd te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt. Door de aankoop van een e-ticket wordt de aankoper geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden, het bezoekersreglement van het Kasteel van Gaasbeek en het privacybeleid te aanvaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de correcte gegevens te verschaffen die nodig zijn tot het voltooien van de bestelling.

Indien Kasteel van Gaasbeek vermoedt dat bij de bestelling fouten zijn gemaakt of indien er zich onduidelijkheden voordoen, behoudt Kasteel van Gaasbeek zich het recht om bestelling niet te aanvaarden of de bestelde artikelen niet direct te leveren.

Online ticketing

Kasteel van Gaasbeek biedt e-tickets aan voor een bezoek aan het kasteel, de museumtuin of voor andere activiteiten die hier plaatsvinden. De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de e-tickets aan een derde moeten worden geleverd.

E-tickets mogen in geen geval doorverkocht worden aan derden, evenmin in commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.

De persoon die de aankoop via deze website doet, aanvaardt hierbij de verkoopsvoorwaarden op het moment dat de betaling van een bestelling plaatsvindt.

Namaak of een kopie van de tickets onder welke vorm dan ook is verboden en zal juridisch vervolgd worden.

1. Prijzen

Al onze prijzen zijn in EURO. Kasteel van Gaasbeek besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen en andere gegevens. Voor de aankoop van een e-ticket geldt steeds de prijs op het moment van de bestelling.

2. Plaatsen van een bestelling

De e-tickets worden geboekt op het ogenblik van het aanvaarden van jouw betaling.

3. Betaling

Om de koop tot stand te laten komen, betaalt u onmiddellijk bij de bestelling. U heeft online de optie uit de volgende betaalmogelijkheden: Bancontact, Visa, Mastercard, American Express en PostePay. Mollie (https://www.mollie.com/be) is de betaalinstelling die alle online-verrichtingen controleert en al dan niet bevestigt.

4. Levering en productinformatie

Na betaling krijg je jouw e-ticket toegestuurd via mail. Je kan deze afdrukken of bewaren op jouw telefoon en meebrengen naar de balie van het kasteel. Daar wordt de QR-code gescand.

Een e-ticket bevat een QR-code en is slechts geldig op de op het ticket vermelde datum en slechts eenmalig. De QR-code is uniek per ticket. Een kopie maken heeft geen zin. Kasteel van Gaasbeek heeft het recht  de toegang te weigeren of alsnog te annuleren indien er bewijzen of ernstige aanwijzingen zijn van fraude en/of achterstallige betalingen. Voor e-tickets worden geen extra kosten aangerekend.

Bij het afdrukken van e-tickets zorg je voor een duidelijke afdruk. Bij een slechte afdruk kan mogelijks uw QR-code niet ingelezen worden door de scanner.

5. Terugbetaling

E-tickets worden niet terugbetaald. Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht is na betaling geen herroepingsrecht van toepassing.

6. Annulatie- en wijzigingsvoorwaarden

Een e-ticket kan na verkoop niet meer gewijzigd, geruild of geannuleerd worden door de gebruiker. Na ontvangst van de e-tickets worden  geen kortingen meer toegekend.

7. Wijzigingen

Indien het Kasteel van Gaasbeek of de Museumtuin de inhoud of de datum van een tentoonstelling, een vaste collectiepresentatie, een performance of andere publieksactiviteit wijzigt of annuleert, dan beslist het museum of en tegen welke voorwaarden de e-tickets kunnen worden terugbetaald of omgeruild. De klant wordt tijdig op de hoogte gebracht door het museum.

8. Opvolgen bestelling

Voor informatie over jouw bestelling kan je steeds terecht op bezoek.gaasbeek@vlaanderen.be of via +32 (0)2 531 01 30 (tijdens de kantooruren).

9. Klachten

Wij staan open voor al jouw feedback, suggesties en klachten. Als bezoeker kan je klachten en suggesties schriftelijk indienen via een klachtenformulier, te verkrijgen aan de ontvangstbalie in het entreegebouw of in het kasteel. Klachten kunnen ook neergelegd worden via e-mail naar kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be ter attentie van de communicatieverantwoordelijke.

»     Uiterlijk binnen de tien kalenderdagen is er een schriftelijke ontvangstmelding per brief of e-mail.

»     Na ontvangst van een klacht heeft de klachtenbehandelaar 45 kalenderdagen de tijd om de klacht te behandelen. Hou er rekening mee dat een anonieme klacht niet behandeld kan worden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kasteel van Gaasbeek of rechthoudende derden. De website is eigendom van Kasteel van Gaasbeek, kasteelstraat 40, 1750 Lennik (Gaasbeek).

Beperking van aansprakelijkheid

Kasteel van Gaasbeek levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Kasteel van Gaasbeek kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve Kasteel van Gaasbeek te contacteren via kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be. De inhoud van de website kan zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Kasteel van Gaasbeek geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Kasteel van Gaasbeek biedt geen enkele garantie aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze links impliceert geen samenwerking tussen Kasteel van Gaasbeek en de uitbaters van deze sites. Kasteel van Gaasbeek aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de website van Kasteel van Gaasbeek verwijst.

Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden door het Kasteel van Gaasbeek. Bij wijziging zijn de nieuwe voorwaarden meteen van kracht bij publicatie ervan op de website van het Kasteel van Gaasbeek.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd bij eventuele gerechtelijke geschillen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanduidt.

De consument kan zich met betrekking tot de online aankoop van e-tickets ook wenden tot het Online Dispute Resolution platform.

Contact  Kasteel van Gaasbeek   Kasteelstraat 40   1750 Lennik (Gaasbeek)   Tel: +32 (0)2 531 01 30   Ondernemersnummer: 0316.380.841

Versie voorwaarden Kasteel van Gaasbeek gepubliceerd op 27/06/2023.